Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Tydal

Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Formannskapet 22.02.2017, med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag ved å legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper på vinterføre.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i Tydal kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

§ 3. Løypebeskrivelse

Løypenr        Løypebeskrivelse

H1        Fra Usmesjøen i Selbu, sør, sørvest for Hillmovola forbi vestsiden av Nauttjønnaog går sammen med H2

H2       Fra Hillmo etter gammel vegtrase til Seterdalsvegen eller fra parkeringsplass ved Hillmobrua etter Seterdalsvegen, over Litjhynna og Storhynna forbi Hammervollen. Videre inn til Holtålen mellom Litjbukkhåmmåren og Hynnhøgda.

H4       På Nesjøen sør for Ånøya til moloen ved Nesjø båtutleie.

H5       Fra parkering ved bru over Nea i Gressli langs veg sør for Nea gjennom Vassklingmarka ned på Henmo. Det settes fartsgrense 20 km/t ved Rasmustrøa.

H6       Fra grense mot Selbu i Hattlia videre sør for Seteråtjønna, over Fuggelhaugan østover nord for Kvassåsen. Forbi Sunda fellesseter og over Lødølja og Holmsåa ved Holmsåkoia. Kobler sammen med H7 mot Tydal museum.

H7        Fra Tydal museum etter Åsdalsvegen og tilknyttes H6 ved Holmsåskoia.

H10      Fra parkering ved Stugguvollmoen eller Sylsjøvegen – følger eksisterende isfiskeløype fra Stugudalen inn til Gjetbekkvika og ut på Nesjøen, Knyttes sammen med H4 på Nesjøen. Det settes en fartsbegrensning for løypa mellom Stugguvollmoen til Storbekken på 40 km/t.

H12      Fra parkering ved Stugguvollmoen, eller Stugudal camping nordvestover langs Stuggusjøen sørvestover gjennom Tjønnlia til Reitansvegen ved Øvlingsåa og til kommunegrense til Holtålen ved Øvlingen. Fartsbegrensning for hele løypa på 40 km/t.

H17      Fra Mobrua (parkering) sørvestover til Grønsjøen og sørøstover til Øvlingen og kommunegrense mot Holtålen. Knyttes sammen med H12

H20     Fra Ol-Persbakken (parkering) etter eksiterende isfiskeløype til Gamle reinstrøa ved Øyfjellet. Det settes en fartsbegrensning for løypa mellom Ol-Persbakken og til og med Høvtjønna hyttefelt på 40 km/t.

H21      Fra Mobrua over fylkesvegen øst for Sellanrå forbi hyttefelt på Valset nordvestover mot Movola deretter østover ved Movola og over til Nesjøvegen. Følger denne videre til Nesjøen etter isfiskeløypa.

H22      Fra Grønsjøen til Blåhåmmårtjønna – isfiskeløype

Ti2       Fra Sandmælen (parkering) langs vei opp til dyrking og i kanten av denne oppover til H6

Ti3       Fra cafeen i Ås (parkering) nordover forbi Lundskogøm videre øst for Våttån, nordover over Floan etter gammel vegtrase forbi Karirommet til H7 i Åsdalen

Ti8       Fra Patrusli (parkering) og opp til Nesjøen etter gammel veitrasè øst for Storvollvola. Tilknyttes H4 på Nesjøen.

Ti9      Fra parkering ved bru over Nea i Gressli etter vegtrase forbi Hammervollfloen der den kobles sammen med H2.

Ti10    Fra Ol-Persbakken (parkering) østover langs Nea og over Nea øst for Storfossen, over Bekkøyvollen til parkeringsplass ved Vassfloen. Det settes en fartsbegrensning for hele løypa på 40 km/t.

§ 4. Åpning og stenging av løypenettet
a) Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges senest 5. mai.
b) Åpning og stenging av løyper kunngjøres.
c) Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00.
d) Kommunen kan stenge løypenettet eller enkeltløyper med umiddelbar virkning
dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.
e) Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom
reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.
Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 1.
desember.

§ 5. Bruk av løypenettet
a) For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter
«Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig
ferdsel».
b) Det skal kjøres med hastighet 20 km/t på steder med 50 meter eller kortere
mellom løypen og bebyggelse (hus/hytter) iht. støysonekart bebyggelse. Lavere
hastighet skal skiltes i område med en eller flere hus/hytter.
c) Føreren skal stanse før kryssing av veg og oppkjørte skiløyper og har vikeplikt
for trafikanter som befinner seg på vegen eller i skiløypa. Maksimal hastighet
ved kryssing av veg/skiløype er 20 km/t.
d) Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.
e) Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
f) Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et
selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
g) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og
ulempe for naturmiljøet og mennesker.

§ 6. Skilting og merking
Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av
løyper.

§ 7. Drift og tilsyn
a) Tydal kommune skal sørge for at løypene er skiltet og merket før de kan tas i bruk
det enkelte år etter avtale med tilrettelegger
b) Kommunen har det overordnede ansvar for omlegging og stenging av
løypene.
c) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som
terrenginngrep.

§ 8. Løypebredde
Maksimal bredde på løypetraseen er 5 meter.
§ 9. Mindre endring av løypetrasé
Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal tas
hensyn til, endre løypetrasé i terrenget med maksimalt 30 meter til hver side av fastsatt trasé,
dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker
løypetrasé.

§ 10. Parkering og rasting
a) Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for
annen ferdsel.
b) Det er det tillatt å parkere og raste inntil 30 meter fra senter av løypen på begge
sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.
Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
c) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t.

§ 11. Kjøretillatelse og gebyr
Det kan tas brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.
a) Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene.
b) Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og for sesong.
c) Prisen for kjøretillatelse kan reguleres årlig.
d) Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.
e) Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse,
medfører tilleggsgebyr.

§ 12. Straffeansvar
a) Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag, fører til anmeldelse.
b) Det vises for øvrig til motorferdsellovens § 12 (straffeansvar): «Den som
forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår
fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.»

§ 13. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks.

I Tydal og Sylan

kan du overnatte på hotell, B&B, Hytter og Campingplass. I tillegg kan du benytte TT sine hytter 

Servering

Matprodusenter

TT-hytter


I Tydal og Sylan

kan du velge i utallige opplevelser både sommer og vinter.
Åpne både Sommereventyret og Vinterdrømmen for å utforske alle mulighetene. God tur!

Sommer-
eventyret

Vinter-
drømmen

Museer
Historie

Kirker
i Tydal


Butikker og Service

I Tydal finner du mange ulike butikker og service-tilbud, både for bilen, magen, og deg selv.

I tillegg finner du her transport, parkering og hytter og hyttetomter

Dagligvare
i Tydal

For
bilen

Andre butikker
og service

Transport
i Tydal

Hytter og
hyttetomter


Her finner du

opplysninger om det å være turist i Sylan, diverse brosjyrer og kart, opplysninger om nasjonalpark og verneområder, samt offentlige bygg i Tydal

Turist
i Sylan

Nasjonalpark
landskapsvern

Brosjyrer
og kart

Offentlige
bygg i Tydal